Uppnådda mål

Här på Koppen arbetar både ledning och anställda hårt för att driva företaget framåt så att vi alltid ligger i framkant när det gäller miljö, kvalitét och innovation. Vi tar fram stora mål som vi sedan delar upp i mindre delmål, detta gör att inget känns överväldigande och vi kan göra många små kontinuerliga vinster i vår produktion och service.

 • Vi börjar källsortering av vårt avfall i 8 fragment (Matavfall, Papper, wellpapp, hårdplast, mjuk plast, metall, brännbart och farligt avfall).
2002
 • Vi installerar vattenfilter på alla kaffeautomater som standard.
 • ”Bra miljöval” lanseras i vårt sortiment, som t ex Muggar, kaffeskedar och ekologiskt kaffe till våra kunder.
 • Vi förbättrar källsorteringen ytterligare genom att erbjuda kontoren med 2 fragment att sortera (Papper och övrigt).
 • Vi beslutar att endast köpa in miljömärkt papper.
 • Vi byter ut våra engångsbatterier och ersätter dessa med laddningsbara
 • Vi samordnar våra inköp med färre leverantörer
 • Vi köper endast in miljömärkta tvätt- och sköljmedelprodukter (arbetskläder)
 • Våra körrutter optimeras så att onödiga transporter minimeras.

Uppnådda miljömål

Uppnådda kvalitétsmål

 • Ett nytt kylrum och frysrum införskaffas för att ersätta våra små kylar och frysar.
 • Vår Personal får utbildning på Bra Miljöval, KRAV, EKO och Rättvisemärkt.
 • GPS-systemet installeras i varje servicebil och driftsätts.
 • Vi arbetar kontinuerligt att minska våra inställelsetider vid driftproblem, samt att våra arbetorder mailas ut direkt till servicepersonal.
 • Vi lanserar vårt nya servicekoncept med hygienkit till våra kaffeautomater (färdigdiskade delar som byts ut på plats hos kund).
 • Vi förbättrar vårt servicekoncept på kaffeautomaterna med förebyggande serviceintervaller kvartalsvis och årsvis med 12 och 24 intervaller, för att minimera driftproblem.
 • Vi genomför behovsanalys på samtliga kunder med Guldavtal och beräknar antalet besök efter kundens behov.
 • Webbshopen lanserades och vi förbättrar vårt IT-system.
 • Planerade Intervallet på Filterbyte (vatten) till vattenautomaterna förlängs från 6 månader till 12 månader.
 • Vi utrustar servicebilarna med de mest frekventa reservdelarna, som årligen skall uppdateras.
 • Vi börjar att packa färdiga kit med reservdelar inför servicebesöket.
 • Samtlig servicepersonal utbildas i ADR-utbildning (Hantering av gastuber med kolsyra)
 • Samtliga servicebilar utrustades med 1 gastub (kolsyra)

Uppnådda miljömål

Uppnådda kvalitétsmål

 • PKR-dokumentet implementeras för påfyllning av smörgåsar och sallader i varuautomaterna, (P=Påfyllning K=Kvar R=Retur).
 • Vi ska mäta utnyttjandegraden (tomgångstid) på alla servicebilar, vår målsättning att understiga 4,5% och det uppnås.
 • Olika mängder på dryckerna i kaffeautomaterna, beroende på servicegrad.
  Guldkund =130 ml, Silver/Brons/järn =140 ml
 • Vår produktionsenhet certifierar sig enligt Sigill Kvalitetssystem, IP Livsmedelsförädling.
 • Mail till kunderna (information) skickas ut, så att kunden har möjlighet att förbereda inventeringen innan samtal inför det planerade servicebesöket.
 • Vi minskar utnyttjandegraden (tomgångstid) ytterligare på alla servicebilar och vår målsättning att understiga 4% uppnås.
 • Vi förbättrar den interna hanteringen av PKR-dokumentet, vid daglig påfyllning rapporterar Servicepersonalen in till Produktionen vad som är Kvar (K) och produktionen anpassas efter behov.
 • Vi förbättrar källsorteringen i Produktionen med ytterligare 1 fragment, vi sorterar ut Mjukplast.
 • Samtliga servicebilar komplettera med ytterligare 1 gastub, så att vi har 2 gastuber (kolsyra).
 • Servicebilarna för våra Konsulenter kompletteras även med de mest frekventa reservdelarna.
 • Våra kunder erbjudas 3 alternativ på fakturor att välja mellan, EDI, PDF eller vanligt brev (Posten).
 • Vi inför ett lagersystem på samtliga reservdelar för att underlätta vår hantering.

Uppnådda miljömål

Uppnådda kvalitétsmål

Uppnådda miljömål

För fullständig redovisning av mål, klicka på ”Info om Miljömål”

Uppnådda kvalitétsmål

För fullständig redovisning av mål, klicka på ”Info om kvalitétsmål”

 • Renovering av vår nya lokal i Surahammar pågår under hösten och flytten sker under mellandagarna.
 • Vill att våra leverantörer skickar sina fakturor digitalt till oss via PDF.
 • Webbshopen förbättras med ”Snabbinventeringsfunktionen” dels för att underlätta inventeringen inför servicebesöket för kunderna, samt vi byter rutin och slutar att ringa inventeringssamtalen till kunderna.
 • Beslutades att vi endast ska köpa in 100% Förnybar energi (El).
 • Vårt eget arbetsorderhanteringssystem, ServiceTek driftsattes, projektet påbörjades under hösten 2017.
 • Vår Solcellsanläggning driftsattes under hösten.
  Vår målsättning att vara den första kaffeleverantören i Sverige som är helt självförsörjande på el.
  Miljömålet missades med ynka 252 kwh.
  (Produktion 36624kwh-Förbrukning 36876 kwh= -252 kwh).
 • För att förbättra vår interna hantering av leverantörsfakturor, så skickas samtliga fakturor till en inscanningscentral. Vårt önskemål är att alla våra leverantörer skickar sina fakturor till oss digitalt via EDI om de har möjlighet eller PDF i andra hand.
 • Plus-tjänsten lanserades till Silver och Bronskunder.
  Hela hanteringen i samband med servicebesöket ombesörjs av vår servicepersonal.
  Inventeringen sker på plats hos kund, vår servicepersonal fyller upp lagret med produkter till kaffeautomaten och andra varor efter behov så att det skall räcka till nästa besök.
 • Vi beslutade att vi ska endast ska använda förnybar diesel (HVO100) till våra ny inköpta servicebilar från Nissan, dessa införskaffades in under sommaren (godkända för att använda HVO100).

Information

 • För att ytterligare sänka vår ”Utnyttjande grad”, delar vi upp Mätningen i 2 perioder:
  Sommar (April- September) och Vinter (Oktober-Mars).
  Målsättningen att minska utnyttjandegraden (tomgångstid) ytterligare.
  Målsättning att understiga 2% under Sommar och 3% under Vinterperioden och även detta uppnås.

Info om miljömål

 • Våra befintliga lysrör i lokalen ersattes av nya armaturer med LED-belysning, för att minska vår energiförbrukning.

Info om kvalitétsmål

Uppnådda miljömål

För fullständig redovisning av mål, klicka på ”Info om Miljömål”

Uppnådda kvalitétsmål

För fullständig redovisning av mål, klicka på ”Info om kvalitétsmål”

 • Hela Kylanläggningen i kylrummet byttes ut och Kondensorenheten flyttades utvändigt för att minska restvärmen och ljudnivån inne i lokalen.

Läs mer

2021
 • Skapa skriftliga rutiner på samtliga planerade servicearbeten, serviceintervaller för kaffe och vattenautomater.

Läs mer

 • Förbättra vårt IT-struktur, implementera One Drive till samtliga anställda.

Läs mer

2022
 • Våra Fruktkorgar som innehåller vindruvor fick en uppdatering till Maj månad, att korgen innehåller en obruten förpackning på 500g.

Läs mer